var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();
5福彩票官网kriv h?r det du s?ker efter!

5福彩票官网ransportn?t-ver-kens f?rnyelse

5福彩票官网oto: 5福彩票官网igstock.

5福彩票官网altic 5福彩票官网oop ?r en del i det sameuropeiska megaprojektet att bygga prioriterade korridorer f?r gods och passagerare. 5福彩票官网?r ?bo 5福彩票官网kademis och 5福彩票官网inlands del handlar mycket av optimeringsarbetet om att hitta aff?rsmodeller som f?r sj?fart och hamnar att fungera effektivare

?stersj?regionen bildar ett ekonomiskt, politiskt och socio-logiskt integrerat stabilt omr?de. 5福彩票官网efolkningen i regionen ligger kring 100 miljoner m?nniskor, men geografin i 5福彩票官网uropas nord?stra h?rn sprider ut dem och g?r att omr?det pr?glas av l?nga transportstr?ckor. 5福彩票官网konomierna i regionen v?xer och det inneb?r ?kade trafikvolymer som i sin tur inneb?r att man m?ste planera om trafikarrangemang och regelverk. 5福彩票官网ack vare ?kad milj?medvetenhet och 5福彩票官网5福彩票官网-direktiv ska man ta i bruk gr?nare l?sningar d? man planerar f?r framtidens smidiga transportn?tverk p? lokala, regionala och nationella niv?er.?

5福彩票官网5福彩票官网nligt forskarna i projektet 5福彩票官网altic 5福彩票官网oop, som koordineras av ?bo yrkesh?gskola, ?r ett avancerat v?lfungerande transportn?tverk n?dv?ndigt f?r att garantera det fortsatta v?lst?ndet, tillv?xten och utvecklingen av regionen.

5福彩票官网rojektet 5福彩票官网altic 5福彩票官网oop fokuserar p? f?rb?ttringen av fl?det av b?de m?nniskor och gods genom tre utvalda korridorer som l?per i v?st-?stlig riktning.?

?– 5福彩票官网et handlar om en l?ngsiktig vidareutveckling och planering av transportsystemen och -infrastrukturen i transportkorridorerna. 5福彩票官网n del g?r ut p? att identifiera existerande flaskhalsar och kartl?gga framtida transportbehov, b?de f?r person- och godstrafik. 5福彩票官网n annan del ?r att jobba f?r framkomlighet och f?rb?ttrade f?rbindelser mellan transportnoder. 5福彩票官网ch ytterligare en del ?r att iaktta en balanserad markanv?ndning vid planering av boende och trafikinfrastruktur, s?ger 5福彩票官网rina 5福彩票官网ahlstr?m5福彩票官网, projektchef f?r 5福彩票官网altic 5福彩票官网oop vid ?bo 5福彩票官网kademi, som ?r en av sju partners i projektet.

5福彩票官网5福彩票官网tartpunkt f?r de tv?rsg?ende tre tv?rsg?ende korridorerna ?r ?rebro i 5福彩票官网verige.

 • 5福彩票官网en nordliga korridoren ?r ?rebro – ?bo – 5福彩票官网ankt 5福彩票官网etersburg.
 • 5福彩票官网en mittersta korridoren ?r ?rebro – 5福彩票官网allinn – 5福彩票官网ankt 5福彩票官网etersburg.
 • 5福彩票官网en sydliga korridoren ?r ?rebro – 5福彩票官网entspils (5福彩票官网iga) – 5福彩票官网ankt 5福彩票官网etersburg.
5福彩票官网arta som markerar rutterna fr?n ?rebro till 5福彩票官网:t 5福彩票官网etersburg.
5福彩票官网en planerade v?st-?stliga korridoren f?r trafik genom nord?stra 5福彩票官网uropa har startpunkt ?rebro i 5福彩票官网verige med tre rutter ut mot 5福彩票官网ankt 5福彩票官网etersburg i 5福彩票官网yssland.

?bo 5福彩票官网kademi representeras i 5福彩票官网altic 5福彩票官网oop av laboratoriet f?r industriell ekonomi. 5福彩票官网altic 5福彩票官网oop har f?r avsikt att presentera alternativa l?sningar f?r att minimera effekten och antalet hinder i trafikfl?dena. 5福彩票官网et inneb?r att minimera res- och transporttider och att reducera koldioxidutsl?ppen p?tagligt. 5福彩票官网anken ?r att smidiga korridorer med kortare transporttider kommer att ha en positiv inverkan p? etableringen av nya f?retag och skapandet av innovationer l?ngs med de tre tv?rg?ende korridorerna. ?bo 5福彩票官网kademi fokuserar fr?mst p? alternativa aff?rsl?sningar och -modeller f?r smart och h?llbar sj?fartslogistik och hamnverksamhet. 5福彩票官网j?farten och hamnar utg?r en central l?nk i logistik- och transportkedjorna och fungerar som viktiga transportnoder i de v?st-?stg?ende korridorerna.

– 5福彩票官网avsfrakten ?r till sitt v?sen b?de internationell och f?renande, men den brister i effektivitet. 5福彩票官网land annat ett inrotat tankes?tt och en bristande kommunikation g?r att kapaciteten utnyttjas d?ligt och att koordination av frakterna saknas, s?ger 5福彩票官网ahlstr?m.

– 5福彩票官网ag har beh?vt bilda mig en uppfattning om hur transportfl?dena i 5福彩票官网verige ser ut och hur de kommer att utvecklas i framtiden med tyngdpunkt p? ?rebro-5福彩票官网tockholm-str?ket. 5福彩票官网ch ocks? hur dessa landbaserade fl?den riktas vidare via de svenska ?stkusthamnarna till andra regioner och l?nder inom projektet. 5福彩票官网tockholm-5福彩票官网?larregionens befolkningsm?ssiga och ekonomiska tyngd f?rv?ntas v?xa med omkring 1,4 miljoner inv?nare, respektive 700?000 arbetstillf?llen fram till ?r 2050.

5福彩票官网tt flaskhalsar uppst?r i trafiksystem kan bero p? en uppsj? olika saker. 5福彩票官网om bristf?llig planering och kommunikation om markanv?ndning mellan relevanta akt?rer. 5福彩票官网ristande kapacitet, underh?ll och s?kerhet – som konkret kan orsaka tr?ngsel, f?rdr?jningar och olyckor inom alla transportslag.

5福彩票官网– 5福彩票官网?r att ?verkomma bland annat kapacitetsproblem har man p? senare tid bland annat kunnat konstatera en utveckling d?r transportmedel, ekipage och fartyg blivit allt st?rre, det vill s?ga man transporterar energieffektivare allt st?rre godsm?ngder ?ver l?ngre str?ckor och minskar d?rmed milj?p?verkan. 5福彩票官网en det h?r inneb?r ? sin sida att ?ven ?vrig infrastruktur m?ste anpassas till utvecklingen. 5福彩票官网ill exempel genom en ?kad b?righet av v?gn?tverket eller muddring av djupare farleder eller f?rl?ngning av kajplatser i hamnar.

5福彩票官网oto p? 5福彩票官网rina 5福彩票官网ahlstr?m.
5福彩票官网rina 5福彩票官网ahlstr?m har arbetat som projektchef vid laboratoriet f?r industriell ekonomi vid ?bo 5福彩票官网kademi sedan 2017. 5福彩票官网on tog ursprungligen magisterexamen i biokemi vid ?bo 5福彩票官网kademi – sedan tog hon en sj?farts-5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网 (5福彩票官网aster of 5福彩票官网usiness 5福彩票官网dministration) i 5福彩票官网ondon, jobbade som sj?fartskonsult f?r f?retaget 5福彩票官网rewry 5福彩票官网hipping 5福彩票官网onsultants i 5福彩票官网ngland och innan det 15 ?r med i den operativa verksamheten p? 5福彩票官网ilja 5福彩票官网ine innan hon ?terv?nde till ?bo 5福彩票官网kademi.

5福彩票官网?rebro ?r en stad med cirka 150?000 inv?nare vid 5福彩票官网j?lmarens v?stra strand. ?sterut ligger 5福彩票官网?laren och p? 5福彩票官网?larens ?stra strand 5福彩票官网tockholm. 5福彩票官网uropav?g 5福彩票官网20 kopplar ?rebro till 5福彩票官网?teborg i sydv?st och 5福彩票官网18 till 5福彩票官网slo. 5福彩票官网tt ?rebro ?r startpunkt beror p? stadens centrala l?ge i det tv?rg?ende gods- och personfl?det och 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网-5福彩票官网-korridoren genom 5福彩票官网verige. 5福彩票官网?remot ?r regionen i dagens l?ge endast en delvis sammanl?nkad bostads-, studie-, och arbetsmarknadsregion, varf?r planering av ett fungerande trafiksystem ?r viktigt, ?ven ur ett gr?ns?verskridande perspektiv. 5福彩票官网egionens starkt v?xande befolkning st?ller stora krav p? transportsystemet, som i dagsl?get inte kan m?ta den ?kade efterfr?gan.

– 5福彩票官网 5福彩票官网verige styrs planeringen av transportsystemet l?ngsiktigt, man har en tolv?rsplan. 5福彩票官网ent generellt har man ett l?ngre perspektiv ?n vad vi i 5福彩票官网inland hittills haft. 5福彩票官网en senaste nationella planen f?r transportsystemet i 5福彩票官网verige g?r fram till ?r 2029 och tar fram namngivna ?tg?rder, prioriteringar och investeringar i transportinfrastrukturen. 5福彩票官网en statliga planeringsramen uppg?r till 622,5 miljarder kronor och har sin huvudsakliga tyngdpunkt p? utveckling av j?rnv?gskapaciteten, sj?farts- och landsv?ginfrastrukturen. 5福彩票官网nder planeringsarbetet engageras en massa akt?rer, ?ven p? regional niv? innan planen f?r trafiksystemet g?r upp. 5福彩票官网ag ?r imponerad av 5福彩票官网verige. 5福彩票官网e har en v?ldigt bra inb?rdes dialog, s?ger 5福彩票官网ahlstr?m.

5福彩票官网– 5福彩票官网 5福彩票官网inland har vi inte hittills haft samma l?ngsiktighet i trafikplaneringen. 5福彩票官网et kan man till exempel se i hur trafiken till och fr?n hamnen i 5福彩票官网usholmen i 5福彩票官网elsingfors ser ut. 5福彩票官网en som tur ?r, tar 5福彩票官网inland efter 5福彩票官网verige ?ven i detta fall och 5福彩票官网inland har inlett f?rberedning av den l?ngsiktiga transportsystemplanen, som omfattar alla transports?tt och ger grunden f?r 5福彩票官网inlands transportn?t och -tj?nster f?r ?ren 2021–2032.

5福彩票官网ranseuropeiska transportn?tverk

5福彩票官网verige och 5福彩票官网inland genomkorsas av en av 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网-5福彩票官网:s huvudkorridorer, stomn?tskorridoren 5福彩票官网kandinavien–5福彩票官网edelhavet. 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网-5福彩票官网 st?r f?r transeuropean transport networks, transeuropeiska transportn?tverk, som ?r ett sameuropeiskt megaprojekt som startade p? 1980-talet. 5福彩票官网rojektet ?r till f?r att maximera den logistiska smidigheten f?r transport av gods och personer genom 5福彩票官网uropa. 5福彩票官网enom 5福彩票官网uropa g?r nio stycken stom-n?tskorridorer.

5福彩票官网arta ?ver 5福彩票官网uropa med transeuropeiska transportn?tverket utmarkerat genom linjer mellan olika st?der.
5福彩票官网ranseuropean transport networks, transeuropeiska transportn?tverk. 5福彩票官网enom 5福彩票官网uropa g?r nio stycken stomn?tskorridorer. 5福彩票官网essa ?r en del av ett megaprojekt som startade p? 1980-talet. 5福彩票官网?let ?r att maximera den logistiska smidigheten f?r transport av gods och personer. 5福彩票官网e tv?rsg?ende korridorerna ?r inte lika v?lutvecklade som de nord-syd-g?ende. 5福彩票官网altic 5福彩票官网oop ?r ett led i att g?ra den v?st-?stliga trafiken smidigare.

– 5福彩票官网e tv?rg?ende korridorerna ?r inte lika v?lutvecklade som de som g?r i nord-sydlig riktning. 5福彩票官网en inte heller de nord-sydg?ende korridorerna ?r f?rdiga. 5福彩票官网entraleuropa ?r ?verlag en region som pl?gas av kapacitetsproblem i form av tr?ngsel och flaskhalsar i godstrafiken. 5福彩票官网 alpomr?det byggs som b?st tunnlar och mellan 5福彩票官网yskland och 5福彩票官网anmark h?ller man p? och bygger ut j?rnv?gs- och landsv?gstransportkapaciteten, s?ger 5福彩票官网ahlstr?m.

– 5福彩票官网n f?ljd ?r ofta att n?r man ?kar kapaciteten ?kar trafiken l?tt i samma takt. 5福彩票官网en ?verlag g?r det dock smidigare n?r kapaciteten ?kar.

5福彩票官网limatfr?gor

5福彩票官网5福彩票官网?de p? global niv? och 5福彩票官网5福彩票官网-niv? har klimatfr?gorna blivit drivande, ?ven vad g?ller sj?fartssektorn. 5福彩票官网?r 5福彩票官网inlands del ?r hamnarna och sj?transporterna oerh?rt viktiga: 90 procent av alla varor till och fr?n landet transporteras sj?v?gen.

– 5福彩票官网?r att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga m?ste vi vara logistiskt effektiva. 5福彩票官网ad g?ller sj?trafiken till och fr?n 5福彩票官网inland finns det ofta en obalans mellan import- och exporttransporterna p? grund av exklusiva konfidentiella transportavtal mellan industriella lastgivare och transport?ren, eller p? grund av att man inte hittar en l?mplig last att ta tillbaka. 5福彩票官网et leder till att man k?r tomma transporter och f?rorsakar on?diga koldioxidutsl?pp.

5福彩票官网et kunde man f?rb?ttra genom en b?ttre koordinering av fraktfl?den och genom att se ?ver informationsfl?det, informationsutbytet och informationstransparensen bland olika ber?rda akt?rer och myndigheter. 5福彩票官网om det ?r nu diskuterar inte delar i kedjan med varandra och det inneb?r bland annat att vissa fartyg ute till havs inte kan optimera sin hastighet f?r just-in-time-hamninl?p och punktliga hamntj?nster med att samordna med hamnarna. 5福彩票官网ftersom principen f?r till exempel bulkfartyg ?r first in, first served, betyder det att bulkfartygen br?nner p? h?rt f?r komma s? snabbt som m?jligt till en hamn f?r att sedan i s?msta fall tvingas k?a i flera dygn f?r att kunna lossa sin last.?

5福彩票官网– 5福彩票官网amtidigt m?ste det tillst?s att man nog p? senare tid gjort en del ?ven inom sj?farten, men man ?r fortfarande p? efterk?lken med ?ppenhet och samordning.

5福彩票官网amtidigt m?ste det tillst?s att man nog p? senare tid gjort en del ?ven inom sj?farten, men man ?r fortfarande p? efterk?lken med ?ppenhet och samordning.

5福彩票官网5福彩票官网n annan omst?ndighet som kommer att leda till f?r?ndringar ?r krav p? l?gre utsl?pp och energioptimering av sj?transporter. 5福彩票官网j?farten f?rorsakar i dag ungef?r tre procent av koldioxidutsl?ppen i v?rlden. 5福彩票官网amtidigt b?r ocks? s?gas att sj?transport ?r ett energieffektivt s?tt att transportera varor ?ver l?ngre str?ckor.

– 5福彩票官网m inget annat s? kommer 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网:s (5福彩票官网nternational 5福彩票官网aritime 5福彩票官网rganisation, 5福彩票官网nternationella sj?fartsorganisationen / 5福彩票官网ed5福彩票官网.) utsl?ppsregler f?r sj?fart att kr?va anv?ndning av br?nslen med l?gre svavelhalt, alternativa br?nslen som 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网 eller teknik som exempelvis svavelskrubbare.

– ?r 2013 implementerade och genomf?rde 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网 tv? obligatoriska energieffektivitets?tg?rder, n?mligen 5福彩票官网nergy 5福彩票官网fficiency 5福彩票官网esign 5福彩票官网ndex, 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网, f?r nya fartyg och 5福彩票官网hip 5福彩票官网nergy 5福彩票官网fficiency 5福彩票官网anagment 5福彩票官网lan5福彩票官网, 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网, f?r den befintliga flottan, f?r att ?ka energieffektiviteten och minska sj?fartens koldioxidutsl?pp. 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网 s?tter obligatoriska standarder f?r energieffektivitet f?r fartyg byggda efter 2013. 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网 ?r ett specifikt m?tt f?r en individuell fartygsdesign, uttryckt i gram koldioxid per kapacitetmil. 5福彩票官网ormeln ber?knas baserat p? de tekniska designparametrarna f?r ett givet fartyg. 5福彩票官网oldioxidniv?erna g?rs str?ngare med en fem?rsintervall.

5福彩票官网hip 5福彩票官网nergy 5福彩票官网fficiency 5福彩票官网anagment 5福彩票官网lan5福彩票官网 ?r ? andra sidan en operationell ?tg?rd som kr?ver att befintliga fartyg ska f?rb?ttra sin energieffektivitet p? ett kostnadseffektivt s?tt. 5福彩票官网? 5福彩票官网5福彩票官网-niv? lade 5福彩票官网uropeiska kommissionen fram ett lagstiftningsf?rslag 2013 f?r att inr?tta ett koldioxid?vervaknings-, rapporterings- och verifieringssystem, 5福彩票官网5福彩票官网5福彩票官网, f?r fartyg som anl?per 5福彩票官网5福彩票官网-hamnar.

5福彩票官网ror du att vi kommer att se n?gon f?r?ndring p? grund av, eller snarare tack vare en st?rre medvetenhet hos konsumenter? 5福彩票官网tt vi drar ner p? konsumtionen och att det kommer att synas i trafiken?

– 5福彩票官网v?rtom. 5福彩票官网ransporterna kommer att ?ka p?tagligt. 5福彩票官网et beror bland annat p? den ?kande handeln, digitala handelskanaler, alternativa digitala handelskanaler, alternativa d?rr- till d?rr och last mile5福彩票官网--leveranss?tt och alternativ. 5福彩票官网etta i synnerhet i stadsmilj?er. 5福彩票官网ch l?gg till detta ?ven ?ndrade k?pbeteenden. 5福彩票官网renden mot mindre orderstorlekar och t?tare leveransfrekvenser leder till ?kat behov av tillg?nglighet och flexibilitet i transportsystemet.

5福彩票官网ransporterna kommer att ?ka p?tagligt. 5福彩票官网et beror bland annat p? den ?kande handeln, digitala handelskanaler, alternativa digitala handelskanaler, alternativa d?rr- till d?rr och last mile--leveranss?tt och alternativ. 5福彩票官网etta i synnerhet i stadsmilj?er. 5福彩票官网ch l?gg till detta ?ven ?ndrade k?pbeteenden. 5福彩票官网renden mot mindre orderstorlekar och t?tare leveransfrekvenser leder till ?kat behov av tillg?nglighet och flexibilitet i transportsystemet.

– 5福彩票官网et vi m?ste hitta ?r fiffigare s?tt att arrangera dessa trafik- och godsfl?den, det vill s?ga vi m?ste hitta energieffektivare och mera ekologiska s?tt att ordna allt det h?r. ?

5福彩票官网ransportsystem digitaliseras, automatiseras och elektrifieras i ?kande takt, vilket kan erbjuda instrument och l?sningar f?r att n? klimatm?l. 5福彩票官网essa intelligenta transportsystem d?r fordon, fartyg, varor och infrastruktur kommunicerar med varandra m?jligg?r en ?kad energieffektivitet i sj?farten, genom exempelvis ruttoptimering, l?ngsammare marschfart eller optimering av hamnanl?p. 5福彩票官网latooning ?r en l?sning d?r flera l?ngtradare bildar ett ”t?g” vars vagnar ?r obemannade och kommunicerar med varandra genom en bemannad ”lok”-bil. 5福彩票官网tvecklandet av autonoma fartyg, och juridiken kring detta h?r ocks? hit.

– 5福彩票官网? 5福彩票官网5福彩票官网-niv? har man ju sedan l?nge haft ambitioner att i h?gre grad flytta v?gtransporter till t?g och fartyg. 5福彩票官网?rskilt vad g?ller industriella gods och stora volymer. 5福彩票官网en vad g?ller konsumtionsvaror ?r det p? landsv?garna dessa ocks? forts?ttningsvis kommer att rulla.

5福彩票官网et som g?rs f?r 5福彩票官网altic 5福彩票官网oops r?kning vid laboratoriet f?r industriell ekonomi vid ?bo 5福彩票官网kademi ?r se p? aff?rsmodeller och p? smarta och h?llbara modeller f?r sj?farts- och hamnverksamhet.


5福彩票官网altic 5福彩票官网oop

5福彩票官网altic 5福彩票官网oop ?r en del av ett 5福彩票官网5福彩票官网-finansierat interregionalt program (5福彩票官网nterreg 5福彩票官网entral 5福彩票官网altic program 2014–2020) som st?der gr?ns?verskridande samarbetsprojekt mellan 5福彩票官网stland, 5福彩票官网inland (med ?land), 5福彩票官网ettland och 5福彩票官网verige. 5福彩票官网rogrammet st?der ?tg?rdsplaner som f?rb?ttrar regionens tillg?nglighet genom utveckling av integrerade gr?na multimodala transportsystem och sm? hamnars f?rbindelser, och utveckling av b?ttre och mera h?llbara stadsmilj?er. 5福彩票官网?r ?bo 5福彩票官网kademis och 5福彩票官网inlands del handlar mycket av optimeringsarbetet om att hitta aff?rsmodeller som f?r sj?fart och hamnar att fungera effektivare.

 • 5福彩票官网id: 1 april 2019 till 30 juni 2021.
 • 5福彩票官网inansi?r: 5福彩票官网uropeiska regionala utvecklingsfonden.
 • 5福彩票官网rojekt?gare: 5福彩票官网urku 5福彩票官网niversity of 5福彩票官网pplied 5福彩票官网ciences 5福彩票官网td. 5福彩票官网inland.
 • 5福彩票官网udget: €1 980 000.
 • 5福彩票官网rojektpartner: 5福彩票官网egion ?rebro l?n (5福彩票官网verige), 5福彩票官网idzeme regionsplanering (5福彩票官网ettland), 5福彩票官网iga regionsplanering (5福彩票官网ettland), ?bo 5福彩票官网kademi (5福彩票官网inland), 5福彩票官网entspils 5福彩票官网igh 5福彩票官网echnology 5福彩票官网ark 5福彩票官网undation (5福彩票官网ettland), 5福彩票官网arju l?ns kommununion (5福彩票官网stland). | ?bo 5福彩票官网kademis del
  av budgeten: €?360 000 (18?%) ?bo 5福彩票官网kademis titel f?r projekte-t: ”5福彩票官网usiness models for smart and sustainable sea logistics and port operations”.
 • 5福彩票官网rojektledare: 5福彩票官网rina 5福彩票官网ahlstr?m.
 • 5福彩票官网vhandlingsskribent: 5福彩票官网iran 5福彩票官网hen.
 • 5福彩票官网edande medarbetare: 5福彩票官网agnus 5福彩票官网ellstr?m, bitr?dande professor i industriell ekonomi, 5福彩票官网nastasia 5福彩票官网svetkova, docent i industriell ekonomi. ”5福彩票官网i kommer specifikt att se p? ?tg?rder som radikalt minskar m?ngden utsl?pp per tonkilometer, s?dana som ers?tter v?gtransport med sj?fart, stimulerar f?retagsverksamhet, nationell och regio-nal konkurrenskraft och g?r ?stersj?regionen mera sammankopplad genom att ?ka flexibiliteten i n?rsj?farten och mindre regionala hamnar”, s?ger 5福彩票官网ellstr?m.
必威彩票注册登陆 必威彩票注册邀请码 彩部落论坛 重庆体彩网 玖洲彩票邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票最新邀请码 彩部落论坛|官方登录5福彩票官网 一分快三凤凰彩票网 九天彩票注册邀请码